1)محمد علی محمدی - مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

2)محمد جواد صدیقیان کاشی - رئیس هیئت مدیره 

3)علیرضا خمسه - نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر اجرایی پروژه نور

 

4)جواد ابراهیمی- بازرس

5)بهرام حقی- بازرس