هوالرحیم

جهت آرامش خاطر سرمایه گذاران و خریداران اوراق مشارکت، شرکت بهسازان سفینه سلامت با اتکال به خدای  منان و استعانت از در گاه لایزالش با کمال افتخار بالاترین سود علی الحساب مشارکتی طرح ها و پروژه های سفینه سلامت را به شرح ذیل اعلام و پرداخت می نماید:

1- پرداخت سود علی الحساب 20درصدی به سپرده های مشارکتی 6 ماهه+سود قطعی در پایان قرارداد

2- پرداخت سود علی الحساب22درصدی به سپرده های مشارکتی 1 ساله+سود قطعی در پایان قرارداد

3- پرداخت سود علی الحساب23درصدی به سپرده های مشارکتی  2ساله+سود قطعی در پایان قرارداد

4- پرداخت سود علی الحساب24درصدی به سپرده های مشارکتی 3 ساله+سود قطعی در پایان قرارداد

5- پرداخت سود علی الحساب25درصدی به سپرده های مشارکتی 4 ساله+سود قطعی در پایان قرارداد

6- پرداخت سود علی الحساب26درصدی به سپرده های مشارکتی 5 ساله+سود قطعی در پایان قرارداد